Page 1 - DTM
P. 1

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

     BölümHaber

                                                   Haziran 2014 , Sayı:1
                    Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye ; endüstrisi, ticareti
                    ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetin-
                    dedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz. Denizciliği
                    TÜRK’ÜN büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az
                    zamanda başarmalıyız.

Bölüm Başkanı’ndan

 Bölümümüzde, bilim ve bilim iletişimi dünyasının canlı bir biçimde yeniden konuşulmaya başlanması ve
bu alanlar ile akademik başarıların ilişkisinin tartışılıp değerlendirilmesi zamanı belki de gelmiştir. Kişisel
çabalarla ele alınmaya çalışılan politikalar ve girişimler, ilgili aktivitelerin boyutunu değerlendirme çaba-
ları yaşadığımız süreçte etkili olmuştur. Parlak fikirler yoktan var olmaz, mevcut parçaların bir araya geti-
rilmesiyle oluşur ve bir araya gelen bu parçalar zaman içinde genişler. Parlak fikirler bulmanın sırrı kendi-
ni tecrit etmemekte ve büyük düşünmeye çalışmakta, yani daha fazla bağlantılar kurmakta yatar. Bunun
için çalıştığınız ortamı değiştirmek, farklı tür sosyal ağlar geliştirmek gibi alışkanlıklar edinmek gerekir.

  Bölüm olarak, bu açılardan geniş kapsamlı bir bakış ortaya koymayı hedefliyoruz. Kısa bir zaman ara-
lığında, paydaşlarımızın da desteğiyle hedeflerimizle ilgisi olduğunu düşündüğümüz önemli aktiviteleri
bir araya getirmeye çalışacağız. Aynı kavram ve yöntemlerle eskide kalmış tartışmaları yinelemenin ötesi-
ne geçerek, çağdaş düzeyde yol almamızı sağlayacak bakış açılarını araştırmayı ve uygulamayı deneyeceğiz.

  Üniversitemiz ve Bölümümüz; hızlı düşünen, düşüncesini hızlı değerlendiren ve gerekirse yenile-
yen, geniş bilgili, birbirine güvenebilen, iyimser ve cesaretli mensuplarımızın yeri olmalıdır. İnsana say-
gılı, bilimsel üstünlüğü savunmada kararlı, demokrasi, eşitlik ve nesnel ölçülerin gereğine inanmış in-
sanlar topluluğu olmayı hedefleyerek öğrencilerimize de rehber olmayı amaçlıyoruz. Bilimsel düşünce,
sorunların açıklıkla tartışılmasını gerektirdiği için, sorun çözerken yöntemleri, verileri ve sonuçları asla
gizlemek gibi bir amacımız olmayacak. Çünkü bilimsel düşüncede açıklık ve iyi niyet en temel unsurdur.

  Parlak fikirlerin doğması ve ilerlemek için yenilikçi ve yaratıcı bilginin üretilmesi eğitim ak-
törlerinin birlikte oluşturdukları yapıcı sinerjiye de bağlıdır. Yapıcı sinerji, açık gönüllülük, öz-
veri ve çalışkanlık gerektirir. Dolayısıyla, karşılıklı öğretmeye, öğrenmeye ve birlikte yeni bilgi-
ler üretmeye olanak veren bir eğitim ortamını yaratma sorumluluğumuz vardır. Bunun için de
öğrenmeye meraklı öğrencilerimiz bizim en değerli varlıklarımızdır. Barışçıl ortamlar yaratmalıyız. Çünkü,
barışçıl ortamlar kurumsal ilhamı ve önsezileri geliştirir. Kurumsal ilhamın sırrı ise, önsezilerin unutulup git-
memesine, yayılmasına ve başka önsezilerle birleşmesine olanak veren enformasyon ağları inşa etmekte yatar.

   Bu duygularla, tüm akademik ve idari personelimize, tüm öğrencilerimi-
ze, bu dönemde destekleri için şimdiden teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Hakan Akyıldız
Gemi ve Deniz Teknolojisi Bölüm Başkanı
   1   2   3   4   5   6