Page 1 - DTM
P. 1

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

 BölümHaber

                            Kasım 2014 , Sayı:6
     Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye ; endüstrisi, ticareti
     ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetin-
     dedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz. Denizciliği
     TÜRK’ÜN büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az
     zamanda başarmalıyız.

SOHBET ZAMANI

          Bölüm öğretim elemanları-
        mızla bir araya gelip, sosyalleş-
        mek ve bilgi alışverişinde bulun-
        mak için her Cuma saat 15:30
        – 16:30 saatleri arasında Sosyal
        Oda’ da “Sohbet Zamanı” adlı
        bir etkinlik düzenlenmektedir.
        Tüm bölüm elemanlarımız bu
        etkinliğe davetlidir.

          EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA KOMİSYONU TOPLANTISI

  10.11.2014 Pazartesi saat 13:30’da, Macit Sükan, Barbaros Okan, Fatma Yonsel ve Hakan Akyıldız’ın
katılımlarıyla yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 Bölüm Teknik Raporlarının yeniden yayınlanması için yapılan çalışmalar değerlendirilerek komisyo-
na bilgi verilmiş, kapak ve iç kapak tasarım çalışmaları ile yazım kılavuzu taslağı komisyonda kabul edil-
dikten sonra Bölüm Kurulu’nun görüşüne sunulmasına, ayrıca talep araştırması için Bölüm Kurulu’nun
görüşünün alınmasına karar verilmiştir.

 Lisans ders planları üzerinde görüşmelere devam edilmiş. bu kapsamda, yeni açılacak dersler, zorun-
lu/seçmeli ders değişikleri ve içerik geliştirme ana başlıkları altında “Gemi İşletmeciliği ve Mühendis-
lik Ekonomisi” dersinin açılması; İş Hukuku dersinin ve seçmeli dersler grubunda bulunan “Dynamic
Structure Analysis”, “Wave Mechanics”, “Coastal Engineering”, “Deniz Dibi Boru Döşeme Tekniği” gibi
derslerin zorunlu kapsama alınması gerekliliği değerlendirilmiştir. Bu çalışmaların, bir paket halinde
yapılarak Bölüm Kurulu onayından sonra en geç Mayıs 2015 tarihine kadar Öğrenci Dekanlığı’na su-
nulmasına karar verilmiştir.

 Yeni açılacak olan “Ocean Engineering” yüksek lisans programının Senato süreci hakkında bilgilen-
dirme yapılmıştır.
   1   2   3   4   5   6