Page 1 - DTM
P. 1

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

    BölümHaber

                                         Aralık 2014 , Sayı:7
                  Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye ; endüstrisi, ticareti
                  ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetin-
                  dedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz. Denizciliği
                  TÜRK’ÜN büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az
                  zamanda başarmalıyız.

          EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA KOMİSYONU TOPLANTISI

  Komisyonumuzun, 05.01.2015 Pazartesi saat 13:30’da, Prof. Dr. Macit Sükan, Doç. Dr. Fatma Yonsel,
Prof. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu ve Prof. Dr. Hakan Akyıldız’ın katılımlarıyla Bölüm Başkanlığı oda-
sında yapmış olduğu toplantıda, Proje I & II dersleri için hazırlanan taslak uygulama esasları üzerinde
çalışıldı. Proje derslerinin yeni Lisans Ders Planı taslağı çerçevesinde nasıl olması gerektiği hususu de-
ğerlendirildi. Uygulama yöntemi belirlendikten sonra takım çalışma esaslarının oluşturulmasına karar
verildi.

  Ayrıca, Lisans ders programının toplam kredisinin istenen seviyelere indirilmesi seçenekleri değer-
lendirildi. Proje I ve II, Gemi Sevki ve Direnci, Gemi Elemanları ve Mukavemeti gibi derslerin içerikle-
rinin ele alınıp planlama yapılmasının uygun olacağına karar verildi.

                 FAKÜLTE VE KULÜP ETKİNLİKLERİ

  İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nin tek mesleki kulübü olan Gemi ve Deniz Mühendis-
liği Kulübünün adı 25 Kasım 2014 Salı 12.30’da gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nda oy çoğun-
luğu ile “İTÜ Gemi Mühendisliği Kulübü” olmuştur. Akılda kalıcılığı daha kolay olması açısından yeni
kulüp ismimiz ve kısaltılması olan “GMK” ile anılacaktır.

  İTÜ-GİMDER (Gemi İnşaatı Mezunları Derneği), İTÜ Gemi Mühendisliği Kulübü ile ortak paydada
buluşarak “Mentor Projesi”ni hayata geçirmiştir. Proje; İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakülte-
si’nde okumakta olan öğrencilerin kişisel yönelimlerine karar vermelerinde fikir danışmanlığı yapmak
üzere; sektörde aktif olarak çalışmakta olan mühendisleri projede yer alan gönüllü öğrencilerle tanış-
tırmayı ve bu sayede öğrencilerin kişisel ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda hayata atılmalarını,
doğru kararlarla sektörde ve öğrenim hayatlarında daha başarılı olmalarını hedeflemektedir. Projenin
ilk aşaması, projede gönüllü olarak yer almak isteyen öğrencilerle yapılan bir mülakat ile hayata geç-
miştir. Mülakat, öğrencilerin kendilerini geliştirmek istedikleri alanlara en uygun mentorun seçilmesi
ve tarafların eşleştirilmesi için hassasiyetle gerçekleştirilmiştir. Mezun olmuş ve yurt dışında çalışmakta
olup projeye destek vermek isteyen mezunlarımız içinse uzaktan bağlantı yoluyla mentor öğrenci eşleş-
mesi sağlanmıştır. Eşleşmeler neticesinde mentor ve öğrencilere en uygun görüşme planı hazırlanarak
projenin ikinci aşaması da tamamlanmıştır. Projenin üçüncü ayağında ise; eşleşen mentor-öğrenci gö-
rüşmeleri düzenli olarak devam etmekte olup, öğrenciler mesleki gelişimlerine dair deneyimlerini not
etmektedirler. Projenin son aşaması olarak, tüm mentor ve öğrencilerin bir arada oldukları ve süreç
boyunca edinilen deneyimlerin taraflarca paylaşıldığı bir platform düzenlenerek, projenin sektöre sağ-
lamış olduğu katma değer tüm katılımcılarla paylaşılacaktır. Projeye ait detaylara mentor.itugimder.org.
tr adresinden ulaşabilmektedir.
   1   2   3   4   5