Page 1 - DTM
P. 1

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

    BölümHaber

                                         Mart 2015 , Sayı:10
                  Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye ; endüstrisi, ticareti
                  ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetin-
                  dedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz. Denizciliği
                  TÜRK’ÜN büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az
                  zamanda başarmalıyız.

          EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA KOMİSYONU TOPLANTISI

  27.03.2015 Cuma günü saat 10:00’da, Macit Sükan, İsmail Hakkı Helvacıoğlu, Barbaros Okan, Fatma
Yonsel ve Hakan Akyıldız’ın katılımlarıyla Bölüm Başkanlığı odasında yapılan toplantıda

   13 Mart 2015 Tarihinde, Fen Edebiyat Fakültesi, A1 anfisinde gerçekleştirilen Eğitim Şu’rasında or-
taya çıkan doküman üzerinde incelemeler yapılarak Bölümümüzü ilgilendiren hususlar tespit edilmiştir.
Eğitim-Öğretim ile ilgili tespit edilen hususların birer gündem maddesi olarak Eğitim Komisyonumuz-
da ele alınmasının uygun olacağı değerlendirilerek Şu’ra çıktıları üzerinde görüş oluşturulmasına karar
verilmiştir.

   Komisyon üyelerine, Bölümümüz ABET çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca,
Şu’ra çıktılarında ABET ile ilgili hususlar değerlendirilmiştir.

   Lisans ders planının son hali ele alınmış ve çalışmaların bu haliyle, Öğrenci Dekanıyla da iletişim
kurularak sunulmasına karar verilmiştir. ABET süreci dolayısıyla program başvurusunda oluşacak sı-
kıntıların aşılması için Bölümümüzün “Ocean Engineering” alanında başvuru yapacak olması hususu-
nun iyi anlatılması önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, lisans ve yüksek lisans ders planlarında yapılan
iyileştirmelerin ABET sürecinde de olumlu algılanacağı vurgulanmıştır.

            GENİŞLETİLMİŞ BÖLÜM AKADEMİK KURUL TOPLANTISI

6 Mart 2015 Cuma günü saat 13:00’ de Fakülte Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda
  3 Mart Salı günü yapılan FBE toplantısında sunulan DTM sürekli iyileştirme çalışmaları hakkında

bilgi verildi. FBE toplantısında kabul edilen Program çalışmaları ve iyileştirme süreci Prof. Dr. İsmail
Hakkı Helvacıoğlu tarafından sunulmuştur.

   Fakültemizin E-Dergisinin 9 Mart Pazartesi ilk sayısıyla yayına başlayacağı bilgisi verilmiş ve tüm
öğretim elemanlarımızın desteği istenmiştir.

   Ayrıca, Bölümümüz Teknik Rapor çalışmaları ve Bülten çalışmaları hakkında Kurul bilgilendiril-
miştir.

   Üniversitemiz ABET Akreditasyon sürecinin başlaması dolayısıyla yapılan çalışmalar hakkında
Akademik Kurul bilgilendirilmiştir. Bu çerçevede, NINOVA’ da açılan ABET sınıfı ve içeriği hakkında
yapılan çalışmalar anlatılmıştır. Bölümümüzün yapması gereken hazırlıklar tartışılmış ve yol haritası
üzerinde görüş alışverişi yapılmıştır. WEB sayfamızda yapmamız gereken değişiklikler ve katalog form-
larının ele alınması hususu gözden geçirilmiştir.
   1   2   3   4   5   6