Page 1 - DTM
P. 1

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

    BölümHaber

                                         Mayıs 2015 , Sayı:12
                  Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye ; endüstrisi, ticareti
                  ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetin-
                  dedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz. Denizciliği
                  TÜRK’ÜN büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az
                  zamanda başarmalıyız.

          EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA KOMİSYONU TOPLANTISI

   Toplantı, 15.05.2015 Cuma günü saat 11:00’de, Macit Sükan, İsmail Hakkı Helvacıoğlu, Barbaros
Okan, Fatma Yonsel ve Hakan Akyıldız’ın katılımlarıyla Bölüm Başkanlığı odasında başlamıştır. Aşağıda
verilen gündem maddeleri görüşülmüştür:
•	 2015 – 2016 Eğitim ve Öğretim yılı ders programlarının görüşülmesi,
•	 Gözetimde olan Bölümümüz öğrencilerinin durumlarının görüşülmesi,
•	 Staj düzenlemeleri hakkında bilgilendirme.

   2015 – 2016 Eğitim ve Öğretim yılında ders programlarının Bölümler tarafından yapılması nokta-
sında hazırlanan Güz yarıyılı ders program taslağı üzerinde görüşme yapılmıştır. Mevcut dersler, yeni
açılacak dersler ve kapatılacak dersler belirlenerek gerekli işlemlerin yapılması karara bağlanmıştır. Ay-
rıca, dersleri verecek Bölüm öğretim elemanları hakkında Komisyona bilgi verilmiştir.

    Gözetimde olan Bölümümüz öğrencilerinin durumları hakkında yapılan çalışmalar komisyonla
paylaşılarak bundan sonra neler yapılması gerektiği üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur. Göze-
tim listesinde bulunan 122 öğrenciye ulaşılmaya çalışıldığı, danışmanların geri bildirim yaptığı öğrenci
sayısının 21 olduğu, ancak bunlardan sadece 7 tanesi ile birebir görüşme yapılabildiği ve geri bildi-
rim yapan öğretim üyesi sayısının ise 5 olduğu bilgisi komisyonla paylaşılmıştır. Genel sorunlardan en
önemlisinin öğrencilere ulaşmadaki zorluk olduğu, iletişim bilgilerinin ya mevcut olmadığı ya da güncel
olmadığı anlaşılmıştır.
Çözüm olarak aşağıdaki maddelerin yararlı olacağı değerlendirilmiştir;

   Her dönem ders kayıtları esnasında öğrencilerden iletişim bilgilerinin güncellenmesinin istenmesi,
bilgiler güncellenmedikçe ders kaydının sistemce onaylanmaması,

   Danışmanların ders değişikliklerini sadece e-posta ile değil birebir öğrenci ile görüşerek yapması,
   Danışmanların her dönem en az 2 kere (dönem başında ders seçiminde ve dönem sonunda) öğren-
cileriyle görüşüp öğrencinin takibini yapmaları,
   Ders notlarındaki VF ve FF ayrımının daha belirgin yapılması, (Öğretim üyeleri derse hiç devam
etmeyen öğrenciye de FF verebilmektedir. Bu durum öğrencinin dersi takip etmediği için mi, yoksa
dersten başarısız olduğu için mi kaldığı konusunda soru işaretleri oluşturmaktadır.)
   Sadece öğrencilik haklarından yararlanmak için üniversiteye kayıtlı öğrenciler hakkında ne yapıl-
ması gerektiği konusunun açıklığa kavuşturulması,
   Ayrıca, gözetimde olan öğrencilerimizle, eğitim komisyonu olarak dönem başında bir toplantı ya-
pılması
   1   2   3   4   5   6