Page 1 - index
P. 1

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

    BölümHaber

                                          Kasım 2015 , Sayı:15
                  Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye ; endüstrisi, ticareti
                  ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetin-
                  dedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz. Denizciliği
                  TÜRK’ÜN büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az
                  zamanda başarmalıyız.

          EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA KOMİSYONU TOPLANTISI

	
   Toplantı, 03.11.2015 Salı günü saat 10:30

Toplantı, Prof. Dr. Macit Sükan, Prof. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu, Prof. Dr. Abdi Kükner ve Prof. Dr.
Hakan Akyıldız’ın katılımlarıyla Bölüm Başkanlığı odasında yapılmış ve aşağıda verilen gündem mad-
deleri görüşülmüştür:
1. Yüksek Lisans Seminer dersi üzerine görüşme.
2. 2015-2016 Eğitim-Öğretim dönemi Bölüm Başkanlığı yol haritası üzerine görüşme.
1. Yüksek Lisans Seminer dersinin yönergeye göre uygulanması değerlendirilmiş, yaşanan aksaklıklar ve
zorluklar ele alınarak yapılması gerekenler tartışılmıştır. Katılımın artması için olası ders çakışmalarının
önüne geçilmesinin önemli olduğu vurgulanmış, bunun için, Seminer dersinin yapılacağı gün öğleden
önce ya da öğleden sonra mümkünse başka bir dersin olmamasının sağlanmasına karar verilmiştir.
Öğrencilerin katılımını ve ilgisini artırmak için; her girilen seminer dersi sonunda bir rapor hazırlanma-
sı gerektiğine ve bu çerçevede yönergenin yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.
2. 2015-2016 Eğitim-Öğretim dönemi Bölüm Başkanlığı yol haritası için yapılan öneriler üzerine görüş-
meler yapılmıştır. Daha önce Akademik Kurul’da da ele alınan kısa, orta ve uzun vade yapılacak işlerde
gelinen nokta ifade edilerek gerçekleştirilen ve yürüyen faaliyetler aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir:

  Bitirme ödevlerinin PDF formatında web sayfasına yüklenmesinin yararlı olacağı ve notlandırma
sisteminin titizlikle sürdürülmesinin önemi vurgulanmıştır.

  Erasmus öğrencileri için yeni düzenlemelerin yapılmasına karar verilmiştir. Bu öğrencilerin seçimi
aşamasında Erasmus koordinatörü ile Eğitim Komisyonu’nun ortak çalışmasının yararlı olacağı vurgu-
lanmıştır.

 Öğrencilerimizin meslek hayatına daha bilinçli hazırlanabilmeleri adına Bölüm öğrencilerimize sek-
törden danışman ataması yapılabilmesi için Mezunlar Derneği ve GMO ile beraber çalışılmasının fay-
dalı olacağı değerlendirilmiştir.
   1   2   3   4   5   6