Page 1 - BölümHaber-16
P. 1

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

    BölümHaber

                                          Aralık 2015 , Sayı:16
                  Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye ; endüstrisi, ticareti
                  ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetin-
                  dedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz. Denizciliği
                  TÜRK’ÜN büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az
                  zamanda başarmalıyız.

   GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK KURUL TOPLANTISI

   Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölüm Akademik Kurulu Prof. Dr.Hakan AKYILDIZ’ın
başkanlığında 22 Aralık 2015 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki gündem maddeleri üzerinde görüşül-
müştür:

 ABET Dosyaları için kapatma formları üzerine görüşme.
   Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Akyıldız, ABET süreci ile ilgili kısa bir bilgi vermiştir. 15 Aralık’ta

ABET’den gelen çağrı üzerine ‘ABET online’ başvuru süreci başlamış oldu. Bölüm başvurusunun “Oce-
an Engineering” alanında 30 Ocak 2016 tarihine kadar yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, ABET
heyeti için 1 Kasım – 15 Aralık 2016 tarihleri belirlenerek Kurul bilgilendirilmiştir.

   Bölümümüz ABET hazırlık çalışmaları kısaca özetlendikten sonra kapatma formu taslağı üzerine
Prof. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu bir sunum yaparak bilgi vermiştir. Döngü kapatmanın nasıl yapıl-
ması ve hangi ölçütlerin dikkate alınması gerektiği anlatılmış, taslak üzerinde Kurul üyelerinin görüş-
leri alınmıştır.. Taslak üzerinde daha geniş değerlendirmeler yapmak üzere Kurul üyelerine 25 Aralık
Cuma gününe kadar süre verilmesine ve eğer varsa düzeltmeler yapılarak taslağın BAHAR dönemi
itibariyle kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

   Ayrıca, Proje I ve II dersleri ile BTP dersinde gelecek dönem yapılması planlanan yeni düzenle-
meler hakkında Kurula bilgi verilmiştir. Bu düzenlemeler Eğitim Komisyonu’nda değerlendirildikten
sonra uygulanmaya başlayacaktır. Yine, Bağıl değerlendirme sistemi için Eğitim Komisyonu’nun tav-
siye kararı Kurula sunulmuştur. Böylece, isteyen Öğretim elemanı yeni bağıl değerlendirme sistemini
uygulayabilecektir.
   1   2   3   4   5   6