Page 1 - BölümHaber-18
P. 1

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

    BölümHaber

                                          Şubat 2016 , Sayı:18
                  Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye ; endüstrisi, ticareti
                  ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetin-
                  dedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz. Denizciliği
                  TÜRK’ÜN büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az
                  zamanda başarmalıyız.

          EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA KOMİSYONU TOPLANTISI

  Toplantı, 26.02.2016 Cuma günü saat 11:00’de, Prof. Dr. Macit Sükan, Prof. Dr. Abdi Kükner, Doç. Dr.
Fatma Yonsel ve Prof. Dr. Hakan Akyıldız’ın katılımlarıyla Bölüm Başkanlığı odasında gerçekleştirilmiş
ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüştür:
1.	 Bitirme Tasarım Projelerinin Jürilerinin Tespiti
2.	 DEN 322E ve DEN 324E derslerinin eşdeğerlilik değerlendirmesi
3.	 Lisans Eğitim – Öğretim yönetmeliğinde yapılması planlanan değişiklikler.

   Bitirme Tasarım Projeleri jürileri ve konular değerlendirilip, BTP ile ilgili görüşler alınarak yapıl-
ması gereken düzenlemeler görüşülmüştür. Bahar dönemi BTP jürilerin oluşturulması için Bölüm baş-
kanının bir çalışma yapıp Bölüm öğretim elemanlarına duyuru yapmasına karar verilmiştir.

   DEN 322E ve DEN 324E derslerinin, %100 İngilizce ve %30 İngilizce ders planlarından kaynakla-
nan kredi uyuşmazlığının giderilmesi için gerekli çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir.

   Lisans Eğitim – Öğretim yönetmeliğinde yapılması planlanan değişiklikler üzerinde değerlendir-
meler yapılmış, Fakültemiz Senatörü olan Prof. Dr. Abdi Kükner konuyla ilgili Bölümü ilgilendiren hu-
susları ve yapılması gerekenleri anlatmıştır. Taslak metin, daha önceden Bölüm öğretim elemanlarına
duyurulduğu için görüşler alındıktan sonra ortak bir görüş oluşturulmasına karar verilmiştir.
   1   2   3   4   5   6