Page 1 - BölümHaber-19
P. 1

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

    BölümHaber

                                          Mart-Nisan-Mayıs 2016 , Sayı:19
                  Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye ; endüstrisi, ticareti
                  ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetin-
                  dedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz. Denizciliği
                  TÜRK’ÜN büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az
                  zamanda başarmalıyız.

          EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA KOMİSYONU TOPLANTISI

  8.04.2016 Cuma günü saat 10:45’de, Prof. Dr. Macit Sükan, Prof. Dr. Abdi Kükner, Prof. Dr. İsmail
Hakkı Helvacıoğlu, Doç. Dr. Fatma Yonsel ve Prof. Dr. Hakan Akyıldız’ın katılımlarıyla Bölüm Başkan-
lığı odasında gerçekleştirilen toplantıda aşağıda verilen gündem maddeleri görüşülmüştür:
•	 ABET çalışmaları hakkında bilgilendirme
•	 Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde yapılması planlanan değişiklikler hakkında görüşme
•	 Lisans ve Yüksek Lisans Ders Programlarının hakkında görüşme

   Bölümümüz ABET Komisyonunun çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Haziran başın-
da ABET’ e sunulması gereken Bölüm gelişme raporu için yapılması gerekenler ve hazırlıklar anlatılmış-
tır. Komisyon üyelerinin süreç hakkında görüşleri alınmıştır.

   Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde yapılması planlanan değişiklikler ve Senato’da yapılan gö-
rüşmeler hakkında Prof. Dr. Abdi Kükner, Komisyona bilgi vermiştir. Özellikle BTP ve Proje dersleri
için Fakültelerden görüş istenmeden bu konuların Eğitim Komisyonunda tekrar ele alınıp görüş oluştu-
rulmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir.

   Lisans ve Yüksek Lisans taslak ders programları incelenmiş, yapılması gereken değişiklikler tespit
edilerek Bölüm öğretim elemanlarına sunulmasına ve eğer varsa geri dönüşlerden sonra Akademik Ku-
rul’a arzına karar verilmiştir.
   1   2   3   4   5   6